skip to Main Content
Anaokulu, Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Açmak Için Gerekenler

Anaokulu, Kreş ve Gündüz Bakım evi açmak için gerekenler

 1. Okulun yeri nasıl belirlenir?
 2. Anaokulu ve Kreş açılış süreçleri nelerdir?
 3. Kaç tip okul öncesi eğitim kurumu vardır, kuruluş aşamaları nelerdir?
 4. Ağaçkakan Mobilya olarak biz sizlere nasıl yol gösteriyoruz?

1. Okulun yeri nasıl belirlenir?

Öncelikle her kurum gibi özel anaokulu açmanın da temel amacı kaliteli hizmet ideali ile beraber kazanç elde etmektir. Bu nedenle bölge ve bina yapısı konusunda çok iyi bir ön araştırma yapmak gerekir. Seçtiğiniz il veya bölgeye göre Anaokulu açarken devletimiz size belirli koşullar altında bir takım “Devlet teşvik ve desteklerini” sunmaktadır.

Doğru yer konusunda emin olmanız için bazı sorulara net cevaplar bulmalısınız.

 • Bölgede sizin hedefinizdeki okul benzeri okul var mı?
 • Yer olarak sizin okulunuza yakınlığı ne kadar?
 • Düşündüğünüz eğitim sisteminize yakınlığı nedir?
 • Öğrenci ve velileri neden sizi seçmeli?
 • Bölge, fiyat kazanç olarak beklentilerinize ne kadar uygun ?

Bu sorulara ek olarak mutlaka hayalinize özel başka sorular da olabilir onları açıkça cevaplayıp sonuca göre ilk adım olan yer ve bina seçimini yapmalısınız. Sonrası kurum bazında (Okul Öncesi eğitim kurumları: kreş, gündüz bakım evi, anaokulu) yasal prosedürler konusu geliyor ki bu zaten ilgili kurumların (Anaokulu için Milli Eğitim Müdürlüklerine, Kreş ve Gündüz Bakım evleri için Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yapılır.) Yönlendirmesi ile ilerleyeceğiniz bir yoldur.

2- Anaokulu,  Kreş veya Gündüz Bakım evi açılış süreçleri nelerdir?

Ağaçkakan Mobilya ve Eğitim Araçları olarak 14 yıldır Anaokulu ve Kreş Mobilyaları üretiyoruz. Yeni okul öncesi eğitim kurumu açmak isteyen arkadaşlarımızı, kısaca Anaokulu veya Kreş açılış süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla aşağıda bazı temel bilgiler paylaşacağız. Öncelikle açılacak olan okul öncesi eğitim kurumlarının literatürdeki temel tanımlarına bir bakmak gerekir.

3- Kaç tip okul öncesi eğitim kurumu vardır, kuruluş aşamaları nelerdir?

3.1.1 – Kreş nedir? Kreş açmak için neler gerekir?

Kreş Tanımı: 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş.
Bağlı olduğu bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Bağlı olduğu yönetmelik: 30.04.2015 Tarih ve 29342 Resmî Gazetede Yayınlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş
Ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik
Eğitim programı: Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanan Eğitim Programları
Kontenjan tespiti: Oyun, Etkinlik ve Uyku Alanları 15m2 den küçük olamaz ve kontenjan her 2m2 ye bir çocuk şeklinde hesaplanır. Bodrum kat, Yol seviyesinin altındaki kat ve Çatı katı kontenjan hesabına dahil edilmez. Bahçe için 1,5m2 ye bir çocuk şeklinde hesaplanır.
Zorunlu alanları: Yönetici Odası, Oyun ve Etkinlik Odası, Emekleme ve Oyun odası, Uyku Odası, Yemekhane ve Mutfak, Alt Değiştirme Bölümü, Her 20 Çocuğa 1 Tuvalet ve Lavabo

3.1.2 – Kreş açma yetkisi kimlere verilir?

Kurucu tanımı: Özel kreş ve gündüz bakım evi ve özel çocuk kulübü veya her üçünü bir arada açmak isteyen gerçek veya tüzel kişi
Kurucu özellikleri: MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
 2. En az ilkokul mezunu olmak,
 3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Kuruluş müdürü görevi: MADDE 24 – (1) Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
 2. Çocukların kuruluşa kabul işlemlerini yapar.
 3. Çocukların bakımı, eğitimi ve korunması ile her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemleri alır.
 4. Uyum problemi yaşayan veya özel gereksinimi olan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları yürütür ve koordine eder.
 5. Çocukların özlük dosyalarının tutulmasını ve çocuklarla ilgili her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
 6. Eğitim programlarında yer alan ilgili formların grup sorumlularınca her çocuk için düzenlenmesini sağlar ve bunları onaylar.
 7. Ailelere çocukların durumları hakkında bilgi verir; kuruluşun işleyişi ile ilgili konularda ailelerle iletişim sağlar.
 8. Çocukların velilere güvenli bir şekilde teslim edilmesine ilişkin tedbirleri alır ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlar.
 9. Kuruluşta düzenlenecek veli toplantılarını organize eder; toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlar.
 10. Personelin denetimini ve görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
 11. Personelin özlük dosyalarının tutulmasını, her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Personelin çalışma izninin alınmasına ve bu iznin iptaline ilişkin onay tekliflerini zamanında il müdürlüğüne bildirir.
 12. Eğitim programlarının hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda grup sorumlularına rehberlik eder; hazırlanan programları tasdik eder ve çalışmaları denetler.
 13. Kuruluşta çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimi planlar ve uygulanmasını sağlar.
 14. Yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasını ve yemek numunelerinin saklanmasını sağlar.
 15. Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır.
 16. Kuruluş bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afetlere karşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır.
 17. Kuruluşla ilgili olağanüstü durumları il müdürlüğüne bildirir.
 18. Mevzuat ve talimatların personele duyurulmasını, uygulanmasını ve standart formların doldurulmasını sağlar.
 19. İl müdürlüğü ile kuruluş arasındaki iletişimin yürütülmesini sağlar.

(2) Bir kişi, birden fazla kuruluşun kuruluş müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz; grup sorumlusu olarak görev alamaz. Kuruluş müdürü gruplarda günde en az bir saat gözlem yapar.

3.1.3 – Kimler Kreş Müdürü olabilir?

Kuruluş müdürü özellikleri: MADDE 23 – (1) Kuruluş müdürü olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:
Kreş ve gündüz bakım evlerinde; sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğretim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği ön lisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak. Bu özelliklere sahip Kurucular Kuruluş Müdürü de olabilir.

3.2.1 – Gündüz Bakım evleri nedir? Gündüz Bakım evi açmak için neler gerekir?

Gündüz bakım evi tanımı: 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş.
Bağlı olduğu bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Bağlı olduğu yönetmelik: 30.04.2015 Tarih ve 29342 Resmî Gazetede Yayınlanan özel kreş ve gündüz bakım evleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkındaki yönetmelik.
Eğitim programı: Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanan Eğitim Programı
Kontenjan tespiti: Oyun, Etkinlik ve Uyku Alanları 15m2’den küçük olamaz ve kontenjan her 2m2 ye bir çocuk şeklinde hesaplanır. Bodrum kat, Yol seviyesinin altındaki kat ve Çatı katı kontenjan hesabına dahil edilmez. Bahçe için 1,5m2 ye bir çocuk şeklinde hesaplanır.
Zorunlu alanları: Yönetici Odası, Oyun ve Etkinlik Odası, Uyku Odası, Yemekhane ve Mutfak, Alt Değiştirme Bölümü, Her 20 Çocuğa 1 Tuvalet ve Lavabo

3.2.2 – Gündüz Bakım evi açma yetkisi kimlere verilir?

Kurucu tanımı: Özel kreş ve gündüz bakım evi ve özel çocuk kulübü veya her üçünü bir arada açmak isteyen gerçek veya tüzel kişi
Kurucu özellikleri: madde 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
 • b) En az ilkokul mezunu olmak,
 • c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Kuruluş müdürü görevi: Kreş Müdürü ile Aynı

3.2.3- Kimler Gündüz Bakım evi Müdürü olabilir?

Kuruluş müdürü özellikleri: Kreş Müdürü ile Aynı.

3.3.1- Anaokulu nedir? Anaokulu açmak için neler gerekir?

Anaokulu tanımı: 37-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okul.
Bağlı olduğu bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı
Bağlı olduğu yönetmelik: 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301’inci, 304’üncü ve 326’ncı maddeleri
Eğitim programı: Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanan Eğitim Programları
Kontenjan tespiti: Sınıflar ve Etkinlik alanlarında 1,5m2 alana 1 öğrenci düşecek şekilde kontenjan verilir.

3.3.2- Kimler Anaokulu Müdürü olabilir?

Anaokulu müdürlüğü: Anaokulu açma şartlarından biri olan anaokulu müdürü olma şartları için birtakım kıstaslar bulunmaktadır. Bunları kısaca özetlersek, üniversitelerin eğitim fakültelerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak, pedagojik formasyona sahip olmak ve 2 (iki) yıl Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda çalışmış olmak müdür olmak için aranan ilk şarttır. Herkes tarafından bilinen ama detaylandırılamayan konu tam da budur.

Burada karıştırılan bir husus var ki, kreş ve gündüz bakım evi müdürlüğü ile milli eğitim bakanlığına bağlı anaokullarında müdür olma şartları aynı değildir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulunda müdür olan kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde müdürlük yapabilir. Fakat bir kreşte müdür olan kişi anaokulunda müdür olamayabilir.

4- Ağaçkakan Mobilya olarak biz nerede devreye giriyoruz?

Anaokulu, Kreş ve Gündüz Bakımevleri açmak için yapacağınız başvuruda (Anaokulu için Milli Eğitim Müdürlüklerine, Kreş ve Gündüz Bakımevleri için Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yapılır.) öncelikle sizden talep edilecek olan kurumun işletileceği bina ile ilgili kat planlarını, bölgenizdeki mimarlar odasına kayıtlı bir mimara çizdirilip hazır edilmesi gerekir.

Biz Ağaçkakan Mobilya ve Eğitim Araçları olarak mobilya fiyat teklifimizi hazırlamak için sizlerden binanıza ait bu kat planlarını talep ediyoruz. Kat planlarınız üzerinden alanlarınıza uygun sırası ile aşağıdaki seçeneklerden sizlerle birlikte kurumsal kimliğinize, vizyonunuza, lokasyonunuza, gelecek hedeflerinize ve bütçenize göre bütünsel olarak proje fiyat teklifi hazırlıyoruz.

Üretimini bizim yaptığımız ve çözüm sunduğumuz alan mobilyaları:

 1. Okul Giriş bölümü:
  • Resepsiyon karşılama bankoları
  • Portmanto ve ayakkabılıklar
  • Galoşluklar
  • Veli bekleme alanları
  • Koridor dekorasyonları
  • Merdiven başı koruma çit kapıları
 2. Sınıf konseptleri:
 3. Beceri atölyeleri:
 4. Oyun ve etkinlik alanları:
  • Top havuzu ve trambolinler
  • Duvar tırmanma üniteleri
  • Zemin matları
  • Sünger oyun grupları
  • Spor minderleri
 5. Yemekhaneler:
  • Yemekhane masaları
  • Yemekhane sandalyeleri
  • Yemekhane duvar dekorasyon figürleri
 6. Uyku odaları:
 7. W.C. ler
 8. Dış mekân bahçe park oyun alanları:

Eğer Kreş, Gündüz Bakımevi veya Anaokulu açmak gibi bir düşünceniz var ise mutlaka www.anaokulufabrikasi.com web sitemizi ziyaret etmenizi ve bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. 14 Yıllık tecrübe ve birikimimiz ile farklı seçenekler sunarak açmayı düşündüğünüz kurumunuza çözümler sunmak için buradayız. İstanbul Esenyurt’ta bulunan fabrikamızda sizleri ağırlamak, projelerinizde kullanacağımız Anaokulu mobilyalarını teşhirimizde sizlere sunmak ve projenizi bütünsel olarak ele almak isteriz. Uzman kadromuz ve Kaliteli ürünlerimiz ile hizmete hazırız. Referanslarımız kurduğumuz kurumlarımızdır. (Tamamlanan projeler başlığından inceleyebilirsiniz.)

Anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi mobilyalarınızı alırken Türkiye’nin neresinde olursanız olun daha sonra sorun yaşamamak için tedarikçi firmayı önceden mutlaka tanıyın ve yerinde ziyaret ederek ürünlerine dokunun. Kalitesini, üretim tesisini, referanslarını, satış sonrası hizmetlerini öğrenin. Referans sorgulamalarını yapın. Kaliteli ürün her zaman tercih sebebiniz olsun.

Back To Top
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x